Direct contact? Call: +31 35 - 5267 535

Home > Privacy

Privacy verklaring INSPECTRON

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

Privacy verklaring - Versie januari 2019

Dit is de privacyverklaring van INSPECTRON camera inspections B.V. Wij gevestigd op Binnendelta 15a te Blaricum. We staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 58032851. In deze verklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verwerken en ten behoeve van welke doeleinden. Ook leggen wij uit welke rechten u kunt uitoefenen.

Wat is het algemene privacybeleid van INSPECTRON?

 • INSPECTRON respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites www.inspectron.nl, en overige extensies zoals .eu, .de en .be evenals die van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.
 • Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partiun die niets met onze diensten te maken hebben.
 • En ja: wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

INSPECTRON verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of via e-mail. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die door u worden verstrekt of die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • Naam van contactpersoon;
 • E-mailadres van contactpersoon;
 • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
 • Overige informatie die we vrijwillig van u ontvangen.

Wat gebeurt er als u uw gegevens niet wilt delen?

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Maar: wij kunnen onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die we gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met u te sluiten of om u de nieuwsbrief te verzenden.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

INSPECTRON verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om contact met u op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; en
 • Om onze diensten bij u af te leveren.

Wij verwerken uw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van u gekregen om ze te verwerken; of,
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens.

In sommige gevallen hebt u uw persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was. Dit kan ter voorbereiding op een overeenkomst zijn.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden zijn of ten behoeve van onze gewone bedrijfsvoering zoals debiteurenbeheer. Als u hier bezwaar tegen hebt, laat ons dat dan weten. We zullen nogmaals uw belangen en onze belangen wegen.

We versturen onze nieuwsbrief via MailChimp. Deze partij zit in de Verenigde Staten en is onderdeel van het Privacy Shield framework. Dat betekent dat er voldoende waarborgen zijn ten behoeve van uw privacy.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

INSPECTRON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Soort gegeven

Bewaartermijn en reden

Personalia

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die u ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met u kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden (tenzij u klant bent geworden!).

Webformulieren

De persoonsgegevens welke in onze webformulieren zijn ingevuld worden automatisch na 3 maanden verwijderd uit de database van onze website.

Klantdossiers

2 jaar na beëindiging samenwerking.

Facturen

7 jaar in verband met de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

Delen we deze gegevens?

Ja, maar niet zomaar. INSPECTRON deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als dat wij bieden. En wees gerust, INSPECTRON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

INSPECTRON beveiligt uw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • beveiliging van onze websites met een SSL-certificaat. Hiermee worden uw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • we maken gebruik van de meest recente software en een firewall;
 • onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord waar we een streng wachtwoordbeleid voor hebben:
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens; en,
 • we noemden het al: we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heb u met betrekking uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door INSPECTRON. Ook heb u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inspectron.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. INSPECTRON wil u er wel graag op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van INSPECTRON wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie januari 2019

Our clients